Saba Kazi
16 Dec
108
  • Design --
  • Functionality--
  • Usability--
  • Content--
  • Score--

Saba Kazi

This website is an interactive resume/portfolio for Saba Kazi

Portfolio
Keyboard Shortcuts: Next Previous
profiles