Thapelo Marumo
02 Nov
6
  • Design 7.4
  • Functionality7.4
  • Usability7.5
  • Content7.3
  • Score7.4

Thapelo Marumo

A temporary portfolio while I work on my case studies.

Portfolio
Keyboard Shortcuts: Next Previous